එක දවසින් ලංකාවේම ජනප්‍රියවුනු සුරූපී ගායිකා දිල්කි උරේෂාගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 30ක් මෙන්න

Life Story

සත්තයි මට ඔබ වාගේ කවුරුත් නැ මේ ලෝකේ උපදින බාවයක් ගානේ ඔබගේම වෙන්නයි ඕනේ.ඔබට මේ ගීතය මතක ඇතිනේ එක දවසෙන් ලංකාවේම ජනප්‍රියවුනු මෙම ගීතය ගායනා කරන්නේ සුරූපී ගායිකා දිල්කි උරේෂායි,ඉතින් අද කියන්න හදන්නේ මේ සුන්දර ගායිකාව ගැනයි.එම ගීතයෙන් පසුව ලියලියා දුන් ආදරේ මන් ඉර ඉරා ඇයි යන්නේ හැරදා,මෙම ගීතය එනවා එක ගායනා කරන්නේ අපේ රටේ කලක් තම අනසක පැතිරු සුපිරි රැප් ගායක ස්මොකියෝ සහා දිල්කි උරෙශායි ඉතින් එම ගීතයත් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ජනප්රියවුනා ඉතින් අද අපි ඔබ දන්නා මේ සුරූපී ගායිකාවගේ සුන්දර චයාරුප පෙළක් තමයි අද අපි ඔබට ගෙන එන්නට හිතුවේ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *