විවාහයත් සමගම කලාවෙන් ඈත්වුණු ඕලු මංජුලා කුමාරිගේ ඔබ නොදුටු චයාරුප 30ක් මෙන්න

Gossip

කාලයක් පුංචි තිරේ අහිංසකම නිළිය ලෙස කිරිලු දරා සිටි මංජුලා කුමාරි එකවරම පෙනෙන්න නැතිවුනා.ඉතින් ඒ ඇයගේ විවාහයත් සමගමයි .ඉතින් තවමත් ඇයව අපට ටෙලි කතාවල නම් ආයේ දැකගන්න ලැබුනේ නැහැ.ඉතින් හැමෝටම වගේ දැන් මේ කළා කාරිනිය නම් අමතක වෙලා ඇති.ඕලු කිවුවාම ඒ කාලේ නම් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැති තරම්.ඉතින් දැන් මංජුලා කුමාරි ඕලු මනාලි නමින් ඇගේම වියාපාරයක් ආරම්බ කර තිබෙනවා ඉතින් ඒ කටයුතුත් සමගම දැන් මංජුලා හොදටම කාර්ය බහුල වෙලා ඉතින් කාලයත් සමග කලාවෙන් ඈත්වුනු මංජුලාගේ චයාරුප පෙළක් අපි ඔබට ගෙනෙන්නට හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *