සංගීත ප්‍රසංග නැති නිසා කෙසෙල් වගා කරන එම්. ජී. ධනුෂ්කගේ චයාරුප 20 ක්

Life Story

එම්. ජී. ධනුෂ්ක කියන්නේ පැරණි ගීත වලට නව එළියක් ගෙනා මිනිපහනක් කිවහොත් නිවැරදි .  දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් ජයක්ගරාහකයා වුයේ ඔහුයි, ඔහු දැන් සුපිරි තරු මාවතේ ඉදිරියට එන දක්ෂ ගයන ශිල්පියෙක් කිවහොත් නිවැරදි . ඉතින් ඔබට මතක ඇති හිස්ටින් එකක් වගේ ; තව මම ඉන්නේ ඩුබායි වැනි ගීත ගයනා කිරීමෙන් ඔහු විශාල ජනප්‍රියත් වයකට පත් වුනා. ඉතින් ඔහුට කාලා ශේෂ්ත්රය ගැන කලකිරුණු දේකුත් වුනා ඒ ඔහු වැඩිපුර ගයනා කලේ එම්. එස් ප්‍රන්දු මහතාගේ ගීත නිසා එම පවුලෙන් දනුෂ්කට නඩු පවරා තිබුනා. ඉතින් එම නිසා ඔහු වැඩිය කාලා ශේෂ්ත්රයට පැමිණියේ නෑ. නමුත් ඔහු ඒ සුන්දර කටහඩට ආදරය කරන රසික පිරිස තාමත් දනුෂ්කගේ ගීත වලට ආදරය කරනවා.ඔහු  අලුත් ගීතයකුත් නිර්මාණය කර තිබුනා. සුදුබොල මුනේ ආලකම් කියල ඉතින් එම සින්දුවටත් බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ආදරය හිමි වුනා. ඉතින් අපට දැන් වැඩිය ඔහු දකින්නට ලැබෙන්නේ නම් නැ . ඉතින් අපට දැනගන්ට ලැබුණු විදිහට ප්‍රසන්ගත් දැන් අඩු නිසා ඔහු තම පවුල සමඟ කෙසෙල් වගා කරන බවයි ආරංචි වුනේ. ඒ කොහොම නමුත් ඉදිරියේදී අපිට ඔහුගේ අලුත් ගීත නිරමාණ දැක ගන්නට ලැබෙයි. ඉතින් ඔහුගේ ඉදිරි ගමනට අපි සුභපත ගමන් ඔහුගේ චයාරුප කිහිපයකුත් ගෙන එන්න හිතුවා.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *