චොකලට් මාරි ඇඩ් එකෙන් ජනප්‍රිය වූ සඳනි පතිරණගේ දැන් ගෙවන ජිවිතේ චයාරූප 20 ක්

Life Story

සඳනි පතිරණ කියන්නේ කුඩා කල සිටම වෙළඳ දැන් වීම් වලින් කලා ශේෂ්ත්රයට පැමිණි දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් ඔබ්ට මතක ඇති අය ප්‍රථමයෙන්ම ඉදිරිපත් වූ වෙළඳ දැන්වීම වන්නේ ච්කලට් මාරි වෙළඳ දැන් වීමයි. එයින් ය විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබුවා. ඉන් පසු අපට අයව ටෙලි නාට්‍ය හරහා ටෙලි සිතම් රැසක අපිට අගේ රංගනයන් දැකගැනීමට හැකි වුනා. ඒ වගේම තරුණ යන්ගේ සිහින කුමරියද වී සිටියේ ඇයයි. සුන්දරත්වය වගේම අගේ රංගනයන් සිත් ඇදගන්න සුළු වී නිස්ස ප්‍රේක්ෂක ආදරය ඇයට උපරිමයෙන්ම ලැබුනා. පසුව ඇය කලාවෙන් ටිකක් ඇත් වුනා. ඒ ඇයගේ අද්‍යපන කටයුතු නිසා. ඉන් පසු ඇය කලවට සමු දෙන්න තීරණය කරනවා. ඒ ඇයට ලැබුණු ගුරුවුර්තිය නිසා ඉතින් ගුරුවරියක් වීම නිසා ඇයට කලාවට ආය නම් පැමිණෙන්න බැරි වන බවයි ඇය පුවත් පතකට පවසා තිබුනේ. ඒ කොහොමනමුත් දැන් ඇය පෙම්වතියක්ද වනවා. ඉතින් අපි අද හිතුවා ඇයගේ සුන්දර චයාරුප පෙලකුත් ඔබට ගෙන ඒමට.

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 15 16 17 18 19 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *