සුද්දෙක් බැදලා ලංකාවෙන් ගිය සසන්ති ජයසේකර එංගලන්තේ සැමියා සමග ගෙවන ජීවිතය මෙන්න

Gossip

කලාවෙන් ඉවත් වෙලා වසර ගණනාවක් ගත වුණත් තවමත් නම් ඇයට ප්‍රතිචාරවලින් අඩුවක් නැහැ. පුංචි තිරයේත් රිදී තිරයෙත් දකින්න ලැබුණු ඇය සසන්ති ජයසේකර. ඇයගේ ආදරණිය සැමියා එක්ක සසන්ති අලුත් ඡයා රූප කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා.ඇය දැන් ජිවත් වෙන්නේ එංගලන්තේ ඇය ගැන අපි ඔබට කියන්නට හිතුවා මේ ඇගේ චයාරුප පෙළක්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *